arwi

Tietosuojaseloste

Henkilötietolomake (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterin nimi

Arwi-sovelluksen asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Ekku Sipilä

Juuttaankatu 11, 70500 Kuopio

+358 440966617

info@arwi.fi

3. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Ekku Sipilä

Juuttaankatu 11, 70500 Kuopio

+358 440966617

info@arwi.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Rekisterin käyttötarkoitus on arwi-sovelluksen toiminnallisuuksien ylläpitäminen. Henkilötietoja voidaan käyttää sovelluksen personointiin, maksutoiminnon toteuttamiseen, asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen sekä väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisyyn ja selvittämiseen.

Pseudonymisoituja henkilötietoja ja anonymisoituja (ei-henkilötietoja sisältävät) tietoja sisältäviä tietoja käytetään sovelluksen laadun varmistamiseen, sovelluksen käytön tilastolliseen seuraamiseen sekä virhetilanteiden selvittämiseen ja korjaamiseen.

Henkilötietojen keräämisen oikeusperusteena on rekisteröidyn suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Sovelluksen käyttäjä:

 • Käyttäjän yhteystiedot
 • Käyttäjän keräämä arviointidata oppilaista
 • Sovelluksen personointitiedot
 • Maksujen kuittitiedot
 • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Pseudonymisoitu tieto sovelluksen käyttäjästä:

 • Tiedot sovelluksen käytöstä
 • Sijainti tilastollisella tavalla

Anonymisoidut (ei-henkilötietoja sisältävät) tiedot:

 • Puhelinmallin ja käyttöjärjestelmän tiedot
 • Sovelluksen virhe- ja kaatumisraportit
 • Tekniset lokitiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämiä tietoja kerätään seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Sovelluksen käyttö

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Sekä henkilön yksilöivät tiedot että pseudonymisoitu tieto sovelluksen käytöstä pysyvät säilössä vain Arwin Suomessa sijaitsevilla palvemilla, johon pääsy on vain Arwin henkilöstöllä. Ainut poikkeus milloin henkilötietoja voidaan luovuttaa henkilöstön ulkopuolelle ovat lain pakottamat tilanteet.

Anonymisoituja tietoja voidaan luovuttaa kolmannen osapuolien palveluiden palvelimille. Tämän tarkoituksena on sovelluksen virhetilanteiden mahdollisimman nopea selvittäminen ja korjaaminen. Nämä tiedot eivät koskaan sisällä mitään henkilöä yksilöiviä tietoja.

Anonymisoituja tietoja voidaan luovuttaa seuraavien palveluiden palvelimille:

 • Sentry.io

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tavanomaisesti missään tilanteissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Ainut poikkeus tähän on edellisen kappaleen tapaisesti lain pakottamat tilanteet.

Anonymisoituja (ei-henkilötietoja sisältäviä) tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kappaaleen 7. esittämän tavan mukaisesti.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilön yksilöiviä tietoja säilytetään ilman aikarajaa niin kauan kuin rekisteröity käyttää arwi-sovellusta. Henkilön katsotaan käyttävän sovellusta niin kauan kuin tällä on rekisteröitynyt käyttäjä sovelluksessa. Kaikki yksilöivät henkilötiedot poistetaan, kun henkilö poistaa käyttäjänsä, tai erikseen pyydettäessä. Teknisiä lokitietoja ja muita anonymisoituja tietoja säilytetään järjestelmän eheyden varmistamiseksi 12 kuukautta.

Pseudonymisoituja henkilön yksilöiviä tietoja säilytetään niiden tilastollisen luonteen vuoksi pysyvästi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköinen aineisto säilytetään Suomessa sijaitsevalla, rekisterinpitäjän hallinnoimalla palvelimella. Pääsy rekisterin tietosisältöön on rajoitettu salausavaimin tai vahvan salasanan perusteella vain arwi-sovelluksen tuottamiseen osallistuville henkilöille.


11. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Kaikki rekisteriasioita koskevat yhteydenotot osoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse reksiterinpitäjän rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, kopio henkilötiedoistaan.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien epätarkkojen ja virheellisten tietojen korjaamista tai täydentämistä.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista.
 • Rekisteröity voi oma-aloitteisesti milloin vain halutessaan poistaa tietonsa sovelluksesta seuraavan osoitteen kautta: https://arwi.fi/tilin-poisto
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tietyissä tilanteissa.
 • Vastustamisoikeus
 • Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Suomessa kansallisena valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

13. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Arwi-sovellus voi tehdä tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia ilman erillistä ilmoitusta, jos henkilötietojen käyttöä ei samalla laajenneta. Jos henkilötietojen käyttö laajenee, päivityksestä ilmoitetaan rekisteröidyille Arwi-sovelluksen kautta.